Aktualności


  • NA POMOC UKRAINIE
    Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci.Uprzejmie informujemy, że od dnia 28.02.2022 w naszej przychodni, Przychodni Lekarskiej VITA-MED w Ciechanowie, ul Sienkiewicza 71B będziemy świadczyć nieodpłatnie usługi medyczne /lekarskie […]
  • Zmiany w numerach telefonu
    Drodzy Pacjneci W związku z wdrożeniem aplikacji do telefonicznej obsługi pacjentów uprzejmie informujemy, że nastąpiły zmiany w numerach telefonów do przychodni: Prosimy kontaktować się z przychodnią […]

Rejestracja

Czynne od 7:00 do 18:00

23 672 32 50

23 673 22 35

23 672 49 75

602 620 924

Informacje dla pacjentów

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 na wyznaczone godziny. Rejestracji można dokonać w każdej formie: osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie (od godz. 7.20). Telefony do rejestracji; (023) 672-32-50; 673-22-35; kom. 0-602-620-924.

Wizyty domowe do osób obłożnie chorych można zgłaszać codziennie telefonicznie lub za pośrednictwem innej osoby. Wizyty domowe odbywają się wg harmonogramu pracy poszczególnych lekarzy. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od godziny 7.20.

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO LEKARZA W WYZNACZONYCH TERMINACH I GODZINACH W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem - istnieje możliwość zapisania się na wizytę na ustalony dzień i godzinę. W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA, WYPADKU, NAGŁEGO PORODU - NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DZWONIĆ NA NUMER POGOTOWIA RATUNKOWEGO - 999 lub 112
Warto wiedzieć, że:
- w stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan zdrowia pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia,
- w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem,
- zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł (nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn niezależnych od pacjenta),
- zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej druku deklaracji,
- ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poza miejscem zamieszkania w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Rejestracja pacjentów na wyznaczone godziny odbywać się może w każdej formie: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem innej osoby. Lekarz POZ ma obowiązek zapewnić (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00) porady lekarskie w przychodni, w przypadkach medycznie uzasadnionych wizyty domowe oraz funkcjonowanie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień.
Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy powinieneś przedstawić - oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń - ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:
1) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
2) leczenia szpitalnego,
3) leczenia uzdrowiskowego,
4) rehabilitacji leczniczej,
5) opieki nad przewlekle chorymi.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu. Pamiętaj! Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie. Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.
Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:
1) ginekologa i położnika,
2) onkologa,
3) psychiatry,
4) wenerologa,
5) dentysty.

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
1) inwalidzi wojenni,
2) osoby represjonowane,
3) kombatanci,
4) niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
5) chorzy na gruźlicę,
6) zakażeni wirusem HIV,
7) w zakresie badań dawców narządów,
8) uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
9) uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Skierowanie wystawia:
1) na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową - lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania niezbędnych, dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania;
2) na badania diagnostyczne kosztochłonne (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) - lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, która zawarła umowę z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie);
3) na leczenie szpitalne - każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego!
4) na leczenie uzdrowiskowe - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;
5) na transport sanitarny - zlecenie wystawia lekarz/felczer ubezpieczenia zdrowotnego;
6) na transport sanitarny w POZ - zlecenie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
7) na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ - zlecenie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia udzielone pacjentowi bez skierowania - poza wymienionymi przypadkami - nie są finansowane przez NFZ, a ich koszty mogą obciążyć pacjenta. Ważność skierowania: Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala. Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt. Wyjątkami są: 1) skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia; 2) skierowanie do poradni rehabilitacji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia (skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia); 3) skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni; Skierowania z brakami, pozbawione części istotnych danych, nie mogą być przyczyną odmowy przyjęcia lub niewpisania pacjenta na listę oczekujących.

Partnerzy